Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de gevoerde gesprekken en behandelingen.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig  zal omgaan met je persoonlijke en medische gegevens.
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is  afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete schriftelijke toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete schriftelijke toestemming.
  • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing en intervisie (de gebruikte gegevens zijn volledig geanonimiseerd).
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik (of mijn administrateur), een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om schriftelijke toestemming vragen.  De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.