Skip to main content

Zenssage
Steentijd 11
4906 LN Oosterhout NB

info@zenssage.nl
KVK: 20118576

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Zenssage en de cliënt / de cliënten

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een massage ondergaat en/of vervolggesprek aangaat, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd. Iedere massage sessie gaat vooraf en wordt afgesloten met een gesprek. Er worden geen andere massages aangeboden dan op de website weergegeven
 2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
  1. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de   verhouding therapeut – cliënt. Na iedere sessie (of na een vooraf afgesproken serie van sessies) wordt in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg krijgt.
  2.   De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  1. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
  2. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email/Whatsapp dat hij geen sessies meer wilt afspreken;
  3. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
  4. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
  5. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
  6. De therapeut overlijdt. Alsdan kan het dossier worden opgevraagd dan wel vernietigd overeenkomstig het privacy beleid van Zenssage en wordt verwezen naar de website: https://holosmassagetherapie.nl om een passende therapeut als opvolging te organiseren.
 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt;
 2. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. De actuele tarieven zijn weergegeven op de website van Zenssage, waarmee client akkoord gaat. De cliënt rekent na de sessie af binnen 7 dagen per banktransactie, tenzij anders afgesproken.
 3. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de minimumtijd voor sessies met twee personen anderhalf uur en maximaal tweeënhalf uur.
 4. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander (uur)tarief. Zolang er geen nieuwe overeenkomst is/wordt afgesloten blijft de voorgaande overeenkomst van toepassing. Zenssage behoudt zich het recht voor het (uur)tarief eenmaal per jaar te indexeren.
 5. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur / 1 werkdag van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.
 6. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Tegen betaling van 10ct per pagina wordt (een deel van) het dossier gekopieerd. Zie voor een uitvoerige weergave van de werkwijze en de gegevensbescherming van client conform AVG het privacy en cookiebeleid van Zenssage.
 7. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 8. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
 9. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG (nr. 21612029). De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu.
 10. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt, geen alcohol gedronken of andere verdovende middelen gebruikt. Het is ongewenst om te telefoneren tijdens de sessie. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 11. De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de therapeut. Zenssage is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt (ook bij wijzigingen gedurende de behandeling). De therapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het resultaat van de massagetherapie. De behandelingen kunnen een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van gezondheid en welbevinden van cliënt maar geen (ongeneeslijke) ziekten wegnemen en is ook geen medische behandeling. Cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid, en het laten vaststellen van een medisch diagnose of onderzoek. Indien Client pijn of ongemak ervaart tijdens de massagebehandeling zal deze dit direct melden aan therapeut.

Zenssage behoudt zich het recht voor de behandeling te staken, ook gedurende een sessie mocht het voortzetten van de sessie gezondheidsrisico’s meebrengen voor therapeut en/of cliënt. Indien het staken van de sessie het gevolg is van het achterhouden van informatie door cliënt zal de therapeut de kosten voor deze sessie in rekening brengen.

Indien cliënt minderjarig is dienen ouders en/of verzorgers aanwezig te zijn bij de behandeling.

Wanneer ouders en /of verzorgers ermee instemmen dat de behandeling zonder hun aanwezigheid plaatsvindt, dienen zij hiervoor hun handtekening te zetten op het formulier” toestemming behandeling van minderjarige kinderen” en zijn ouders verantwoordelijk voor het verstrekken van voornoemde relevante informatie.

 1. Zenssage is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het pand aan de Steentijd 11 te Oosterhout en noch voor andere (mentale en/of fysieke) schade, ontstaan door betreden van de praktijk, de hal, trappen en het gebruikmaken van het toilet. De praktijk van Zenssage bevindt zich op de tweede verdieping en is enkel toegankelijk per trap. Client is daarvan op de hoogte.
 2. Overige eventuele aansprakelijkheden en de eventueel daaruit voortvloeiende schadevergoeding wordt gemaximeerd tot het bedrag wat door de verzekering van Zenssage wordt uitgekeerd.
 3. Zenssage gebruikt olie voor haar massagebehandeling. Deze olie bevat bestanddelen zoals hieronder weergegeven. Client verklaart kennis genomen te hebben van deze bestanddelen en stelt vast dat er geen allergie of iets dergelijks bestaat voor deze bestanddelen in deze samenstelling. Ingrediënten zijn: Paraffinium liquidum, Melianthus annuus, Octyl Stearate, Simmondsia chinensis, Glycine soja, Lecithine, Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Vitamine E en C.
 4. Zenssage hanteert de meldcode voor Huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.